Publicaties en jaarverslagen

Strategie Circulus-Berkel

In dit document vindt u de strategie op hoofdlijnen voor de periode 2021-2024. Download hier de PDF.

Klimaatimpact afvalscheiding onderzocht

Door afval te scheiden dragen Nederlandse huishoudens aantoonbaar bij aan minder CO2-uitstoot. En door minder CO2-uitstoot levert dit direct winst op voor het klimaat. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de branchevereniging NVRD waar Circulus-Berkel lid van is. Het onderzoek heeft van 13 afvalstromen onderzocht in hoeverre scheiden en recyclen minder CO2-uitstoot oplevert dan verbranden. Download hier het rapport. 

Onderzoek Verkenning nascheiding PMD

Het onderzoeksbureau IPR Normag - gespecialiseerd in onder meer vraagstukken rond afval en circulariteit - onderzocht voor de negen gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel de milieuwinst, kosten en overige belangrijke effecten van bron- en nascheiding van PMD. Het rapport kunt u hier inzien. Het rapport wil bijdragen aan de nodige nuancering in de discussie over bron- en nascheiding en feiten en fabels scheiden. Ook per gemeenten zijn rapportages beschikbaar. U kunt die opvragen via de gemeenten. De  samenvatting vindt u hier. 

Factsheet De meerwaarde van bronscheiding van PMD

Circulus-Berkel heeft een factsheet gepubiceerd over de meerwaarde van bronscheiding van PMD. Het factsheet zet de feiten op een rij en beoogt de nodige nuance aan te brengen in de discussie over bron- en nascheiding. Download het factsheet. 

Afvalscheiding blijft belangrijk! 

Er woedt een flinke discussie over het bron- of nascheiden van plastic. Wij kiezen we voor de weg van circulariteit en het belang van het milieu. Lees hier het bericht dat onze branchevereniging op 15 december 2020 naar buiten heeft gebracht. 

Jaarverslagen

De hoeveelheid restafval in de gemeenten van Circulus-Berkel daalt structureel. Het scheidingspercentage blijft stijgen en ligt inmiddels boven het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarverslagen van Circulus-Berkel.

In deze verslagen leest u onder meer hoe deze resultaten in onze negen gemeenten zijn bereikt. Daarnaast veel aandacht voor de resultaten op het gebied van openbaar beheer, sociale activering en participatie. U vindt onze jaarverslagen op www.circulus-berkeljaarverslag.nl.

Serie films over onze dienstverlening

Circulus-Berkel heeft een serie filmpjes uitgebracht over de thema’s Minder afval, meer grondstoffen, Kansen bieden werkt en Samen voor een mooie buurt. Deze en andere films over onze dienstverlening ziet u op ons Youtubekanaal Circulus-Berkel.

Rapportage 100-100-100: projectaanpak en resultaten

Honderd huishoudens in onze acht gemeenten gingen eind 2015 honderd dagen de strijd aan om 100% afvalvrij te leven. De resultaten waren erg positief. Deelnemers waren zich meer bewust geworden van wat ze zelf kunnen doen aan preventie en afvalscheiding; bovendien zagen ze hun totale hoeveelheid afval, inclusief restafval, aanzienlijk dalen. De evaluatie van dit project is opgenomen in Rapportage 100-100-100.

Onderzoeksrapport Project CleanWise

In 2012 is bij de invoering van gedifferentieerde tarieven in Deventer gestart met afvalscheiding op 28 basisscholen. Dit werd mogelijk na een wijziging in de gemeentelijke verordening, waarbij afvalscheiding op basisscholen werd verbonden aan het educatieve programma. De inzameling van het afval, bestaande uit de grondstoffen GF(T), plastic verpakkingsafval, metalen en drankenkartons,  is opgenomen in de vaste inzamelroute van Circulus-Berkel. De effecten en resultaten van een jaar afvalscheiding op basisscholen zijn onderzocht door Team Kennis & Verkenning van Gemeente Deventer en samengevat in het dubbelrapport CleanWise.  Deel 1 bevat de projectbeschrijving, evaluatie en aanbevelingen. Deel 2 bevat de onderzoeksresultaten.

Onderzoeksrapporten Reductie Milieudruk Voedselverspilling

Samen met Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR) heeft Circulus-Berkel vanaf 2011 gewerkt aan de vermindering van voedselverspilling in het verzorgingsgebied door de ontwikkeling van het Food Battle concept en de organisatie van dit evenement in de gemeenten Lochem, Apeldoorn en Brummen. Dit succesvolle concept is naderhand overgenomen door vele andere organisaties en gemeenten in Nederland.

In het rapport dat we naar aanleiding van de Food Battles hebben opgesteld, blijkt dat minimaal 20% minder voedselverspilling binnen drie weken mogelijk bleek onder de deelnemers van de Foodbattle. Het gebruik van het afvaldagboek en concrete tips hebben daaraan bijgedragen.   

De Foodbattles zijn vooraf gegaan door een sorteeranalyse van GF-afval en literatuuronderzoek, waaruit blijkt dat we 12% van ons eten verspillen; 8% daarvan is vermijdbaar. Omgerekend is dat gemiddeld 40 kg per persoon.  Dit onderzoek  heeft ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van de Food Battles. Download hier het rapport.

Tijdens de Foodbattles zijn filmpjes gemaakt, te zien op ons Youtubekanaal Circulus-Berkel.

Onderzoeksrapport Meer opbrengst uit grof huishoudelijk afval

Grof Huishoudelijk Afval is groter afval, veelal huisraad en grof snoeiafval. Dit wordt aan huis ingezameld, op het Recycleplein aangeboden en daar gescheiden voor hergebruik. Wat overblijft heet ‘restfractie uit grof huishoudelijk afval’. Ook matrassen en meubel belanden in deze restfractie. In het verzorgingsgebied van Circulus-Berkel bedraagt deze restfractie ongeveer een derde van de totale hoeveelheid grof  huishoudelijk afval. Door een integrale aanpak kan deze hoeveelheid worden teruggedrongen, kringlopen in de regio worden gesloten en sociale werkgelegenheid worden versterkt. Het onderzoeksproject Meer opbrengst uit grof huishoudelijk afval vormt een eerste stap. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2011 in samenwerking met RVO.nl en het Ministerie van I&M. 

 

Al onze publicaties zijn ook ondergebracht in Waarde Magazine, een digitaal magazine en kennisbank voor iedereen die geïnteresseerd is in onze activiteiten en resultaten.

De redactie van Waarde Magazine attendeert raadsleden, bestuurders, beleidsambtenaren, politici en overige geïnteresseerden op ontwikkelingen in het vakgebied. Ze vat deze ontwikkelingen samen in korte artikelen en zorgt voor achtergrondinformatie. Daarnaast laten we in nieuwsoverzichten zien op welke wijze we actief zijn op onze speerpunten 'partnership', 'milieuwinst', 'buitengewone leefomgeving' en 'sociaal domein'.

Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van Waarde Magazine? Laat ons dit even weten via een e-mail.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.