Gemeentelijke bomen binnen de kernen

Risicokap en herplant

De bomen binnen onze kernen dragen bij aan een prettige en gezonde leefomgeving en het groene karakter van de buurt. Circulus-Berkel zet zich in om gemeentelijke bomen in goede conditie te houden. Dit binnen de kaders van het gemeentebeleid.   Tijdens inspectierondes of werkzaamheden kunnen bomen worden aangetroffen die een gevaar gaan vormen voor de omgeving. Wat doen we dan?

Snoeien of kappen?

In sommige gevallen kunnen aangetaste bomen flink worden gesnoeid en worden risico’s voorkomen. Maar soms is dat niet mogelijk en gaan we over op risicokap. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar: een onafhankelijk bedrijf voert bij twijfel een boomtechnisch onderzoek uit, daarnaast is gemeentelijke toestemming óf een kapvergunning nodig. Dat laatste is afhankelijk van de locatie, de soort en de maat van de boom. 

Risicokap, waarom nu?

Circulus-Berkel is gestart met risicokap binnen de kernen, verspreid over woonwijken. De werkzaamheden willen we voor medio maart afronden, de periode waarin het broedseizoen van start gaat. Het gaat om zieke en dode bomen die een gevaar gaan vormen voor de omgeving. Daarmee voorkomen we het risico op omvallende bomen, vallende takken of andere gevolgen van dood hout bij een onverwachte storm. Na het vellen worden de ‘stobben’ (boomstronken) verwijderd. In het najaar van 2019 volgt dan de herplant van de jonge bomen.

Zorg voor flora en fauna

Zoals bij alle groenwerkzaamheden wordt ook bij risicokap de Gedragscode flora en fauna in acht genomen. We spannen ons bijvoorbeeld tot het uiterste in om te voorkomen dat broedende vogels gestoord worden.

Om welke bomen gaat het?

De risicobomen zijn ‘geblest’: u ze herkent aan een gele markering én een nummer. Op onderstaande kaart vindt u de bomen mét het nummer terug.

Over de kaart

  • Op deze kaart vindt u de bomen binnen de bebouwde kom die in aanmerking komen voor risicokap. De bomen staan verspreid over woonwijken. Voordat de werkzaamheden starten worden direct aanwonenden geïnformeerd.
  • Wij streven naar een zo actueel mogelijke kaart. Een tussentijdse wijziging kan echter voorkomen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een boom langer blijft staan omdat er (al) broedende vogels zijn gesignaleerd. We doen er dan alles aan om de veiligheid voor de omgeving te borgen.
  • Vormt een dode of zieke boom een acuut gevaar voor de omgeving?  De gemeente kan dan besluiten tot noodkap. Het gaat dan niet (meer) om een risicoboom; de boom staat dus mogelijk niet op bovenstaande kaart of wordt met voorrang geveld.

 

 

 

 

Gepubliceerd op 28 februari 2019