02 oktober 2018 Locaties containers vastgesteld

Locaties containers vastgesteld

College Doesburg stemt in met locaties voor ondergrondse containers voor restafval

Doesburg gaat per 1 januari 2019 bijna helemaal over op ‘omgekeerde of gespiegelde’ inzameling van huishoudelijk afval. Dat wil zeggen dat de inwoners het restafval vanaf die datum naar ondergrondse containers brengen. Met name bewoners in de binnenstad en in de appartementen en hoogbouw van Doesburg zijn al langer hieraan gewend.

Vanaf 1 januari geldt het gespiegelde inzamelen voor de hele stad, met uitzondering van het buitengebied. In de wijk Beinum komen hiervoor 11 nieuwe ondergrondse restafvalcontainers, het totaal is dan 15. In de wijken de Ooi en de Molenvelden komen nieuwe ondergrondse containers, maar er verdwijnen er ook een paar. Het totaal blijft in deze wijken gelijk, namelijk 22 containers. In de binnenstad blijven 12 ondergrondse restafvalcontainers beschikbaar.

De nieuwe locaties zijn vastgesteld na vier inloopavonden in verschillende wijken van Doesburg in 2018. Daar lag een motie van de gemeenteraad, eind oktober 2017, aan ten grondslag. Inwoners konden vanaf januari 2018 meedenken over de locaties van de ondergrondse containers en hun opvatting geven over 30 liter of 60 liter containers. Honderden inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Veel van de opmerkingen van de inwoners, maar ook die van de wijkraden in de diverse wijken, zijn meegenomen bij het voorstel dat nu door het College van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad is gestuurd. In september zijn opnieuw informatieavonden gehouden om inwoners te informeren wat er met alle ideeën en suggesties is gedaan.

Inloopavonden

“Het is uiteindelijk een evenwichtig en goed resultaat”, zegt wethouder Birgit van Veldhuizen. “De aanloop was niet altijd even makkelijk, ook omdat we toen niet altijd voldoende oog en oor hadden voor de ideeën en opvattingen van de mensen in de wijken. Door de inloopavonden en de gesprekken met de wijkraden is er nu brede steun. De doelstelling om het restafval terug te brengen naar minder dan honderd kilo per inwoner per jaar heeft nooit ter discussie gestaan, wel de manier waarop we dat het beste zouden kunnen bereiken. Ik wil alle betrokken inwoners heel erg bedanken voor hun inbreng”.

Papierinzameling

Bij ‘gespiegelde’ inzameling wordt het restafval niet meer aan huis ingezameld, maar bieden bewoners het aan bij een ondergrondse container. Bewoners van appartementen/hoogbouw en bewoners van de binnenstad en omgeving IJsselkade/Bleekerskade doen dat al jaren. De grijze afvalcontainer kan vanaf 1 januari 2019 worden gebruikt als papiercontainer. De scholen/verenigingen blijven het oud papier inzamelen, behalve in de binnenstad en omgeving IJsselkade/Bleekerskade. Omdat hier geen school of vereniging is die het ophaalt worden hier ondergrondse papiercontainers geplaatst.

In de binnenstad zal vanaf 1 januari 2019 het oud papier in ondergrondse containers worden ingezameld. Het blijft wel mogelijk oud papier in kleine rolcontainers aan huis in te zamelen, maar dan moeten deze containers op de ophaaldagen langs de route worden gezet waar de auto’s van Circulus-Berkel langskomen.

Informatie voor inwoners

In de komende maanden worden alle inwoners geïnformeerd met berichten op de gemeentelijke website, de Regiobode en nieuwsbrieven. In de periode tot 1 januari zullen op verschillende plekken nieuwe ondergrondse containers worden geplaatst, andere worden verwijderd en sommige containers krijgen een nieuwe bestemming.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws